Samarbete för energi data utbyte

Välkommen till Data4Action!


Energidataåtkomst kan vara en utmaning för många aktörer på grund av äganderätt till data, kommersiell känslighet, brist på pålitlighet eller resurser. Data 4 Action har som mål att genom identifiering av överförbara modeller av regionalt samarbete förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och utsläppsdata. Detta ska hjälpa regionala och lokala myndigheter att verkställa och uppfölja sina åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs).

Det övergripande syftet med Data4Action är att upprätta långsiktiga datautbyte modeller för hållbar energiplanering. Detta ska ske genom ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga myndigheter och energiintressenter. Långsiktiga samarbetsmodeller kommer att bygga på bilaterala samarbetsavtal, och utbyte av data och uppgifter. Inom projektet Data4Action kommer 12 regionala inventeringsverktyg att utvecklas. Områden omfattar totalt mer än 5000 kommuner.

Data 4 Action fokuserar på 4 huvudaktiviteter: att förbättra förutsättningarna för datautbyte, att mobilisera viktiga aktörer, att underlätta samarbete och genom att skapa nya inventeringsverktyg.

Nyheter och media

[archives]

Outcomes of the Data 4 Action Conference

Conference DATA4ACTION: the Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy
Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand. The Conference will propose:

Data4Action story DATA4ACTION Conference: Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy

Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand.

Data4Action story Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med Energikontor Mälardalen

I slutet av november var Energikontor Norr i Uppsala och besökte Energikontoret i Mälardalen för att dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta med energi- och klimatstatistik i syfte att stötta kommunerna i deras energi- och klimatarbete.

Material och publikationer

[archives]


Data4Action story Handbok för att tillgängliggöra energidata för hållbara energi- och klimatplaner

Tillgänglig och noggrann energidata är avgörande för att kunna identifiera trender i ekonomiskt prioriterade sektorer med avsikt att påverka energipolitik och säkerställa förbättringar i energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi. De här åtgärderna kan sedan byggas in i lokala och regionala riktlinjer och planer för hållbar energi, och framstegen i genomförandet kan övervakas periodiskt.

Data4Action story Nyhetsbrev 6

  Nyhetsbrev 6 I detta sjätte och sista nyhetsbrev får vi ta del av det som kommit fram ur projektet och vad som presenterades på slutkonferensen i Bordeaux i januari 2017.

Data4Action story Nyhetsbrev 5

    I detta femte nyhetsbrev får vi ta del av utmaningen med datautbyte. Det kommer även att avhandlas om de regionala utbytena mellan de olika regionerna och samverkansparterna inom projektet, där man verkar för ömsesidigt lärande.

Evenemang