Spolupráce ve sdílení energetických dat

Rejstřík

 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – JK – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

 

 

Analýza kvality dat

Analýza kvality dat o energii a komunikační data od rozhodovací pravomoci jsou klíčovými prvky provádění a monitorování účinných opatření pro udržitelné energetické akční plány. Kvalita dat o energii na společenské úrovni může být ovlivněna mnoha vnějšími faktory (jako jsou změny v populaci, hospodářský růst, …), to potenciálně vede k nesprávné analýze trendů a rozhodujících činitelů.

Citlivá komerční data

Údaje, po jejichž zveřejnění by se mohlo očekávat, že budou mít za následek významnou finanční ztrátu nebo zisk pro osobu, kterých se informace týkají. Nebo by mohly ohrozit konkurenční postavení této osoby ve vedení své profese nebo podnikání, nebo jiné ohrožení v jeho/její povolání.

Energetická náročnost

Energetická náročnost měří energetickou účinnost hospodářství nebo odvětví činnosti. To se počítá jako poměr spotřeby energie k hrubému domácímu produktu, nebo na přidané hodnotě odvětví činnosti.

Jednotky

Předpony představují násobky jednotek:

 • kilo (k, pro tisíce),
 • mega (M, pro miliony),
 • giga (G, pro miliardy),
 • tera (T, pro biliony).

Konečná energie

Konečná energie je energie dodávána spotřebitelům, která má být převedena na užitečnou energii. Například: elektřina, plyn, nafta, domácí paliva atd.

Normální počasí

Je všeobecně známo, že spotřeba na vytápění je úměrná krutosti zimy. Normálnímu počasí odpovídá hodnocení nastavené spotřeby s přihlédnutím k účinkům teploty. Skutečné spotřeby jsou takové, které byly skutečně spotřebovány v průběhu roku.

Ochrana údajů a předpisů

Veškerá nezbytná opatření, vyžadovaná jednou ze stran k zabránění úniku informaci (např. smlouvy o zachování důvěrnosti, ochraně dat), můžou se vyřešit například pomocí šifrování aj.

Poskytovatel dat o energii

Poskytovatele údajů o energii nebo zdroje dat poskytují údaje orgánům veřejné moci za účelem energetického plánování. K poskytovatelům údajů o energii nebo zdrojů dat patří: energetické společnosti (operátory dopravních systémů, distributory, prodejci energie), statistické úřady, bytová družstva, průmyslové asociace, organizace na ochranu kvality ovzduší, výrobce elektřiny atd.

Primární energie

Primární energie je surová forma energie, dostupná v přírodě: dřevo, uhlí, zemní plyn, vítr, sluneční záření, energie z vody, geotermální energie… Primární energie není vždy přímo použitelná, a proto je často předmětem přeměny, například rafinace ropy vedoucí k zisku benzínu nebo motorové nafty, či spalování uhlí, určené k výrobě elektřiny v tepelné elektrárně.

Regionální pozorovatelna emisí skleníkových plynů

Regionální pozorovatelna emisí skleníkových plynů je strukturou nebo specializovanou organizaci v rámci stávající struktury, která periodicky sbírá data od poskytovatelů energií, zpracovává tyto údaje a bezplatně poskytuje data o energii a údaje o emisích skleníkových plynů regionálním a místním orgánům nebo společenstvím pro plánování udržitelné energie. Obvyklá struktura:

 • Řídí místní sdružení (včetně poskytovatelů energetických údajů a místních orgánu veřejné správy)
 • Je podporovaná orgány veřejné moci a často zapojená do stávajících regionálních organizací (např. energetické agentury nebo oddělení orgánu veřejné správy)
 • Má technické dovednosti sběru dat, analýzy a zpracování, řízení partnerství, energetickém plánování
 • Bezplatně poskytuje „společná data“ a datové služby od regionálních a místních veřejných orgánů a obcí

Tyto služby zahrnují například:

 • Zpracování (sloučením nebo rozdělením) a modelování základních dat poskytovaných poskytovatelem dat na národní, regionální a místní úrovni
 • Určení zdroje dat a datové komunikační nástroje pro sledování
 • udržitelných energetických akčních plánůNávrh a realizace dohod o spolupráci s poskytovateli energetických dat, které mohou být přínosné pro větší rozsah veřejných orgánů,
 • nacházejících ve stejném regionu (multiplikační efekt)Zajištění pravidelné aktualizace profilů emisí skleníkových plynů pro odhady BEI/MEI (základny pro výpočet emisí a metody monitorování) na regionální nebo místní úrovni komunit

Regionální vyhodnocení konečné spotřeby energie

Regionální vyhodnocení konečně spotřeby energie odpovídá soupisu použití různých druhů energie v regionech. K měření množství spotřebované energie se používají regionální požadavky, pokud jde o dopravu, osvětlení, topení, výrobu zboží a služeb. Posouzení spotřeby odlišuje energii a sektory spotřeby.

Sledování množství emisí

Místní orgán provádí sledování množství emisi ke zjištění vývoje směrem k cíli.

Správa dat

Aktivity v oblasti řízení dat spočívají ve všech činnostech prováděných během následujících fází sběru dat, zpracování dat, modelování dat a šíření dat. Tyto činnosti pro zprávu dat jsou potřebné pro definování, realizaci a monitorování udržitelných akčních energetických plánů.

Subjekty usnadňující regionální energetické plánování

Ať už se jedná o regionální energetické agentury, regionální koordinátory Paktu starostů a primátorů, regionální statistické úřady, pověřená oddělení orgánů veřejné správy nebo konzultanty v plánování udržitelné energie, budou tyto subjekty hrát klíčovou roli v usnadňování a organizaci procesu spolupráce mezi dodavateli energetických dat a orgány veřejné správy, které budou schopni realizovat datové služby a podporovat zřizování podpůrných struktur, jako jsou pozorovatelny.

TCO2e

Tuna CO2 ekvivalentu. Jednotka umožňuje být rovnocenným mezi jednotlivými skleníkovými plyny, množství oxidu uhličitého (CO2), pokud jde o produkci skleníkového efektu.

TRE

TRE: tuna ropného ekvivalentu je jednotka pro měření energie, sloužící k ekonomickému porovnání energii. Jeden tre je energie vyrobená spalováním průměrné tuny ropy, což představuje přibližně 11.600 kWH.

Užitečná energie

Užitečná energie je energie dostupná pro spotřebitele poté, co byla přeměněná jeho zařízením (kotlem, elektrickým výměníkem, žárovkou). Rozdíl mezi konečnou energií a užitečnou spočívá především v účinnosti zařízení, používaného k převodu této konečné energie.

Základna pro výpočet emisí

Základna pro výpočet emisi je kvantifikace množství emisi CO2 v důsledku spotřeby energie na daném území během základního roku. To umožňuje identifikaci hlavních zdrojů emisí CO2 a jejich potenciálu ke snižování.

 Základní ukazatele vývoje

Základní ukazatele pokroku umožňují vyhodnotit akce SEAP (například kilometry cyklostezek, počet cestujících za rok)
Udržitelný energetický akční plán
Udržitelný energetický akční plán (SEAP) je klíčový dokument, v němž schvalovatel plánu popisuje, jak plánuje dosáhnout cíle snížení CO2 do roku 2020. Definuje v něm aktivity a opatření stanovená k dosažení těchto cílů, harmonogram a rozdělení úkolů. Podepisující strany mohou zvolit formát SEAP na tak dlouho, jak je to v souladu se zásadami, stanovenými v pokynech směrnic pro SEAP.