Samarbete för energi data utbyte

Regional energiinventeringsverktyg

Kolla nya exempel för inventeringsverktyg

 

Kolla goda exempel för inventeringsverktyg

Ett regionalt energiinventerings- och observationssystem är ett kraftfullt verktyg för att genomföra effektiva strategier på regional och lokal nivå. De  flesta verktyg som ofta styrs av lokala eller regionala konsortier samlar flera  lokala och regionala myndigheter och energidataleverantörer. Offentliga  myndigheter ger ofta stöd och verktygen ofta integreras inom befintliga  regionala organisationer. Mervärdet av denna typ av struktur är att tekniska  färdigheter i datainsamling och analys, samt i energiplanering samlas på hög  nivå.

De regionala observationsverktygen bidrar till att bygga upp en bild av den  regionala klimatpåverkan och ger en ram för att identifiera ansvarsområden och prioriterade åtgärder. Pålitliga och tillgängliga data är en förutsättning för att besluta lämpliga åtgärder. Uppgifterna när man arbetar med energiobservationsverktyg kan vara mycket varierande. Verktyget erbjuder i allmänhet olika data och uppgifter – oftast gratis – och förbättrar kunskapen om regionens situation gällande klimatförändringar och energianvändning. I vissa fall ingår även uppgifter om luftkvalitet och sociala, ekonomiska eller miljömässiga effekter som hänger ihop med klimatförändringar. Målsättningen är bl.a. att identifiera utmaningarna i samband med klimatförändringarna eller trender och påverkande faktorer, och att definiera olika scenarier för att nå 20-20-20 klimat-och energimålen.

En annan uppgift är att analysera och följa regionens utveckling genom att identifiera kommande utmaningar och genom att mäta, bokföra och analysera utsläppen av växthusgaser och energianvändning i syfte att mäta framstegen. Ett inventerings- och observationsverktyg ska omfatta både kvantitativa och kvalitativa mål plus identifiera de nödvändiga resurserna för att vidta lämpliga åtgärder. Dessutom erbjuder ett regionalt observationsverktyg kompetens och rådgivning för politiker och beslutsfattare. Dessutom ges de lokala aktörerna ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter.

I mars 2009 beslöt Europeiska Kommissionen klimat-och energipaketet för att genomföra de åtgärderna som behövs för att nå 20-20-20 målen. Genom energi och klimatpaketet fastställs särskilda strategier för att nå dessa mål och hur medlemsländerna ska bidra till målen nås. Alla medlemsstater kan så klart besluta ännu restriktivare regler för utsläppsbegränsning om de vill.

För att nå dessa mål, regionala och lokala myndigheter spelar en viktig roll. EU uppmuntrar regioner att utveckla och genomföra strategier som begränsar klimatförändringarna som exempelvis Borgmästaravtalet. Dessutom är tillgängliga uppgifter om utsläpp av växthusgaser och energianvändning på lokal nivå inte tillräckligt pålitliga och exakta för att mäta lokala och regionala strategiers resultat.

Eftersom det redan finns många lokala övervaknings- och inventeringssystem som arbetar med miljöfrågor, energianvändning, utsläpp av växthusgaser, luftkvalitet, klimatförändringar osv. beslutades att skapa det europeiska nätverket ENERGee-Watch, med syfte att standardisera verktyg och inventeringssystem på europeisk nivå. Detta möjliggör jämförelser mellan europeiska regioner och utveckling av metoder som ska användas i hela Europa.

Energiluppen är ett energianvändnings
och CO2 utsläpps verktyg
i Norrbotten och Västerbotten

luppen2

 Win-win samarbetsmodeller

 

 

shema_1stopshop