Samarbete för energi data utbyte

Ordlista och definitioner

 

A -B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

 

 

Analys av data kvalité

Datakvalitetsanalys och datakommunikation till beslutsfattare är viktiga faktorer för genomförandet och uppföljningen av åtgärder inom en åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP). Energidatakvalitet på kommunnivå kan påverkas av många yttre faktorer, t.ex. färändringar i befolkningsutvecklingen, ekonomisk tillväxt m.m.

Ansvariga för regional energiplanering (”facilitators”)

Regionala energikontor, regionala samordnare för Borgmästaravtalet, avdelningar av offentliga myndigheter eller konsulter inom hållbar energiplanering spelar en betydande roll som de regionalt ansvariga för energiplanering. Huvuduppgifterna är att organisera samarbetsprocessen mellan energidataleverantörer och offentliga myndigheter, att implementera datatjänster och att främja inrättandet av stödjande strukturer såsom inventeringsverktyg för energianvändning och växthusgasutsläpp.

Användbar energi

Användbar energi är den energi som finns tillgänglig för konsumenten när den har omvandlats av via t.ex. pannor, elektriska konvektorer glödlampor m.m. Skillnaden mellan slutanvändarenergi och användbar energi ligger främst i hur effektiva energin omvandlas.

Åtgärdsplan för hållbar energi

En åtgärdsplan för hållbar energi är det nyckeldokument i vilket avtalsparten drar upp huvudlinjerna för hur parten senast år 2020 avser att uppnå sitt mål om minskade CO2-utsläpp. Åtgärdsplanen definierar de aktiviteter och åtgärder som ställs upp för att uppnå målen, tillsammans med tidsramar och tilldelade ansvarsområden. Avtalsparterna kan fritt välja format på sina åtgärdsplaner för hållbar energi så länge dessa följer principerna som fastställs i borgmästaravtalets riktlinjer för åtgärdsplaner för hållbar energi.

Data hantering

Data hantering av ska alltid omfatta följande steg: datainsamling, databehandling, datamodellering och spridning av resultat. Alla dessa steg behövs för att utveckla, implementera och uppfölja en åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP).

Energidataleverantörer

En energidataleverantör eller datakälla tillhandahåller data till myndigheter för syftet energiplanering. Begreppet ”energidataeverantör” omfattar: energiföretag, transportföretag eller myndigheter som har ansvar för infrastruktur, energi återförsäljare, bostadsrättsföreningar, branschorganisationer m.m.

Energiintensitet

Energiintensitet, det vill säga förhållandet mellan den totala energiförbrukningen och bruttonationalprodukten, är ett mått på hur effektivt energin används inom ekonomin. Det är en rad faktorer som kan påverka ett lands energiintensitet. Generellt avspeglar måttet den allmänna efterfrågan av nivå på levnadsstandard och ett lands klimatförhållanden.

Enheter

Vi använder följande enheter:

 • kilo – k – för tusen,
 • mega – M – för en miljon,
 • giga – G – för en miljard,
 • tera – T – för en biljon.

Framsteg baserade nyckeltal

Framsteg baserade nyckeltal ger möjighet att bedömma vilka resultat olika åtgärder levererar. T.ex. mil cykelväger, andel personer som åker kollektivt osv.

Grundläggande utsläppsinventering

En grundläggande utsläppsinventering är en kvantifiering av mängden koldioxid som släpps ut på grund av energiförbrukning inom en avtalsparts geografiska område under ett utgångsår. Den gör det möjligt att identifiera de huvudsakliga utsläppskällorna för koldioxid och deras respektive minskningspotentialer.

Integritetspolicy

Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs av en av parterna för att förhindra utlämnandet av information, t.ex. sekretessavtal, dataskydd bland annat genom kryptering, osv.

Känslig data

Data vars röjande kan leda till en väsentlig ekonomisk förlust eller vinst för den person som informationen avser, eller skulle kunna påverka konkurrensläget för en personen i utövandet av sitt yrke eller företag.

Normalt väder

Det finns ett tydligt samband mellan årsmedeltemperaturen och energianvändningen för värme och kyla. För att kunna jämföra olika år gällande energianvändning och växthusgasutsläpp ska resultaten temperaturkorrigeras.

Primärenergi

Primärenergi är en teknisk term för energi som inte, av människan, har omvandlats till annan form av energi. Primärenergi kommer från primära energikällor som är en benämning på energikällor i den form som de tillförs ett energisystem. Primära energikällor kan omvandlas till mer användbara former, till exempel elektricitet eller finare bränslen. Sveriges riksdag har rangordnat primärenergikällor utifrån energikvalitet: 1) El från vatten, vind, sol, kärnkraft etc. 2) Fossila bränslen 3) Biobränslen 4) Solvärme/geotermisk värme.

Regional energi och utsläpps inventeringsverktyg

Ett regionalt inventeringsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser kallar vi en permannet struktur eller verksamhet som regelbundet samlar data och uppgifter från energidataleverantörer, bearbetar och analyserar dessa uppgifter och data och erbjuda resultaten i form av regionala och lokala energi-och växthusgasutsläppsdatabalanser till regionala och lokala myndigheter plus andra interessenter.

Vanligtvis gäller:

 • Styrs av ett lokalt konsortium då energidataleverantörer och lokala myndigheter ingår
 • Stöds av offentliga myndigheter och ofta integreras i befintliga regionala organisationer, t.ex. energimyndigheter eller avdelningar av offentliga myndigheter
 • Har tekniska färdigheter i datainsamling , analys och bearbetning , hantering av regionalt partnerskap och regional energiplanering
 • Erbjuder datatjänster till regionala och lokala myndigheter och andra interessenter.

Dessa tjänster omfattar bland annat:

 • Bearbetning, analysering och modellering av rådata från dataleverantörer på nationell, regional och lokal nivå
 • Identifiering av datakällor och datakommunikationsverktyg för övervakning av åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAPs)
 • Utveckling och implementering av samarbetsavtal med energidataleverantörer i regionen
 • Sammanställning av regelbundna uppdateringar av energi- och växthusgasutsläppsbalanser för t.ex. BEI / MEI på både regional och lokal nivå

Regional inventering av slutanvändningen av energi

En regional inventering av slutanvändningen av energi ska omfatta användningen av alla olika energislag i en region som t.e.x. resor/transporter, belysning, uppvärmning, produktion av varor och tjänster m.m. Man skiljer olika energislag och olika sektorer i samhället och näringslivet.

Slutanvändarenergi

Slutanvändarenergi är den energi som levereras till konsumenter, som skall omvandlas till användbar energi. Till exempel: el, bensin, gas, diesel, eldningsolja, etc.

TCO2e

Ton CO2-ekvivalenter. Enheten möjliggör at jämföra utsläppen av olika växthusgaser. Allt växthusgasutsläpp beräknas i CO2-ekivalenter.

Toe ton oljeekvivalenter

Ton oljeekvivalenter oftast förkortat toe (från engelskans Tonne of Oil equivalent) är en energienhet baserad på förbränning av ett ton råolja, motsvarande ca 42 Gigajoule eller 11,600 kWh (beroende på oljans kvalitet). Toe används ofta för jämförelse mellan olika energikällor. Vanligt är då att använda Megatoe (Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter).

Uppföljning av utsläppsinventering

Utsläppsinventering en lokal eller regional myndighet genomför för att kontrollera om målsättningar nås.