Colaborând pentru schimbul de date energetice

Glosar

 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

 

 

Analiza calității datelor

Analiza calității datelor energetice și comunicarea acestor date factorilor de decizie, sunt elemente esențiale pentru punerea în aplicare și monitorizarea acțiunilor eficiente SEAP/PAED. Calitatea datelor energetice la nivel comunitar poate fi afectată de mai mulți factori externi (cum ar fi variații în numărul populației, creșterea economică , .. ), care ar putea duce la o analiză greșită a tendințelor și determinanților.

Confidențialitatea datelor și legislația

Toate măsurile de precauție necesare, cerute de către una dintre părți pentru a preveni divulgarea de informații (cum ar fi contract de confidențialitate, de protecție a datelor de exemplu, prin criptare, etc).

Energia finală

Energia finală este energia furnizată consumatorilor, pentru a fi convertită în energie utilă . De exemplu : electricitate, petrol, gaz, motorină, combustibil casnic, etc.

Energia primară

Energia primară este forma brută de energie disponibilă în natură: lemn, cărbune, gaze naturale, petrol, vânt, radiații solare, energie hidraulică, energie geotermală … Energia primară nu este întotdeauna utilizabilă în mod direct și este, prin urmare, de multe ori obiectul unei conversii : de exemplu, rafinarea petrolului pentru a obține benzină sau motorină sau arderea cărbunelui pentru a produce electricitate în centrale termice.

Energia utilă

Energia utilă este energia la dispoziția consumatorului după ce a fost transformată de către un echipament ( cazane, convectoare electrice , becuri, etc). Diferența dintre energie finală și energie utilă constă în principal în eficiența aparatelor utilizate pentru a transforma această energie finală.

Evaluarea regională a consumului final de energie

Evaluarea regională a consumului final de energie corespunde cu inventarul de utilizare a diferitelor tipuri de energie din regiune. Măsurătorile cantităților de energie utilizate exprima cerințele regionale în materie de călătorie, de iluminat, de încălzire, pentru producerea de bunuri și servicii … Evaluarea consumurilor energetice diferențiază energii și sectoare de consum.

Furnizor de date de energie

Un furnizor de date de energie sau o sursă de date, furnizează date pentru autorități publice în vederea planificării energetice. Furnizorii de date de energie sau surse de date pot fi: companii de utilități energetice (operatori ale sistemelor de transport, operatori de sisteme de distribuție, vânzători/comercianți de energie ), oficii de statistică, asociații de locatari, asociații industriale, organizații pentru protecția calității aerului, asociații ale producătorilor de ESR, etc.

Gestionarea datelor

Activitățile de gestionare a datelor constau în toate activitățile efectuate în fazele ulterioare ale procesului de colectare a datelor, în prelucrarea datelor, în modelarea și diseminarea datelor. Aceste activități de gestionare a datelor sunt necesare pentru a ajuta la definirea, implementarea sau monitorizarea SEAP/PAED.

Inventarul emisiilor de bază

Un inventar al emisiilor de bază este o cuantificare a cantității de CO2 emisă ca urmare a consumului de energie pe teritoriul unui semnatar al Convenției Primarilor în timpul unui an de referință . Acest inventar permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 și a potențialului de reducere a acestor emisii.

Indicatori de progres

Indicatorii de progres permit evaluarea rezultatelor acțiunilor din cadrul SEAP/PAED ( de exemplu: km de piste de biciclete, număr de pasageri pe an ).

Intensitatea energetică

Intensitatea energetică măsoară eficiența energetică a unei economii sau a unui sector de activitate. Se calculează ca fiind raportul dintre consumul de energie și produsul intern brut, sau valoarea adăugată a sectorului de activitate.

Monitorizarea inventarului de emisii

Inventar al emisiilor pe care autoritatea locală îl elaborează pentru a măsura progresul făcut către atingerea țintei.

Observator regional de energie si emisii de gaze cu efect de sera

Un observator regional de energie și de emisii de gaze cu efect de seră este o structură sau o organizație dedicată în cadrul unei structuri deja existente, care are ca scop colectarea periodică de date energetice, primite de la furnizorii de energie, prelucrarea acestor date și furnizarea de date energetice și de emisii de gaze cu efect de seră în mod gratuit pentru autoritățile și comunitățile regionale și locale în vederea planificării energiei durabile .

De obicei, această structură :

 • Este condusă de un consorțiu local (incluzând furnizori de date de energie și autorități publice locale);
 • Este sprijinită de către autoritățile publice și de multe ori este integrată în cadrul organizațiilor regionale existente (cum ar fi agenții de energie sau direcții in cadrul unor autorități publice);
 • Are abilități tehnice în colectarea datelor, în analiza și prelucrarea acestora, în managementul parteneriatelor, în planificarea energetică;
 • Oferă gratuit „” date legate de comunitate „” și servicii legate de baze de date pentru autorități publice locale și regionale precum și pentru comunități.

Aceste servicii includ de exemplu :

 • Procesare (agregare sau dezagregare/detaliere) și modelare de date brute oferite de furnizorii de date energetice la nivel național, regional și local;
 • Identificarea surselor de date și a instrumentelor de comunicare de date pentru monitorizarea SEAP/PAED;
 • Proiectare și punere în aplicare a acordurilor de colaborare cu furnizorii de date de energie prin care beneficiază mai multe autorități publice situate în aceeași regiune (efect de multiplicare);
 • Furnizarea de actualizări periodice ale profilelor de energie și de emisii de gaze cu efect de seră pentru estimări BEI / MEI la nivel de comunitate regională sau locală.

Plan de acțiune pentru energia durabilă

Un plan de acțiune privind energia durabilă ( SEAP/PAED ) este documentul-cheie în care semnatarul Convenției Primarilor descrie modul în care intenționează să atingă obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 până în 2020. Acest plan definește activitățile și măsurile stabilite în vederea atingerii obiectivelor, împreună cu termenele și responsabilitățile atribuite. Semnatarii Convenției au libertatea de a alege formatul lor propriu de SEAP/PAED, atâta timp cât acesta este în conformitate cu principiile enunțate în liniile directoare ale ghidului CoM de realizare a SEAP/PAED.

Planificator regional de energie

Fie că sunt agenții regionale pentru energie, coordonatori regionali ai Convenției Primarilor, oficii regionale de statistică pentru energie, direcții din cadrul autorităților publice responsabile pentru colectarea de date sau consultanți în planificarea energiei durabile, facilitatorii planificării energetice la nivel regional vor juca un rol esențial în facilitarea și organizarea procesului de cooperare între furnizorii de date energetice și autoritățile publice. Ei vor fi în măsură să pună în aplicare serviciile de date și să promoveze înființarea de structuri de sprijin, cum ar fi observatoarele energetice.

Sensitivitatea datelor comerciale

Date a căror divulgare ar putea duce la o posibilă pierdere sau câștig financiar pentru persoana la care se referă informațiile, sau care ar putea duce la lezarea poziției concurențiale a acelei persoane în exercitarea profesiei sau afacerilor sau în orice altă manieră legată de ocupația acesteia.

 TCO2e

Tonă de CO2 echivalent este o unitate care permite echivalarea între diferitele gaze cu efect de seră și dioxidul de carbon ( CO2 ) în ceea ce privește producerea efectului de seră.

Tep

Tep: Echivalentul tonei de petrol ( tep) este o unitate de măsură a energiei utilizate în mod obișnuit de către economiști în domeniul energiei pentru a compara diferite tipuri de energii . O „tep” este energia produsă prin arderea unei tone de petrol, ceea ce reprezintă aproximativ 11.600 kWh .

Unități de măsură

Prefixele reprezintă multipli de unități:

 • kilograme ( k , pentru o mie ,
 • mega ( M , pentru un milion ) ,
 • giga ( G , pentru un miliard) ,
 • tera (T , pentru un trilion )

Vreme normală

În general se admite consumul de energie pentru încălzire ca fiind proporțional cu intensitatea frigului în timpul iernii. Evaluarea vremii normale corespunde consumurilor ajustate, ținând cont de efectele temperaturii. Consumurile reale sunt cele care au fost de fapt consumate pe parcursul anului.