Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Καλώς ήρθατε στο Data 4 Action


Η πρόσβαση σε ενεργειακά δεδομένα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλούς φορείς, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την εμπορική ευαισθησία και την έλλειψη ακρίβειας των δεδομένων. Το έργο Data4Action, με την δημιουργία μεταβιβάσιμων μοντέλων συνεργασίας, διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η πρόσβαση των δημοσίων αρχών σε ενεργειακά δεδομένα για την καλύτερη εφαρμογή και καλύτερη παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Σκοπός του Data4Action είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων μοντέλων ανταλλαγής δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό μέσω της συνεργασίας των δημόσιων αρχών και των παρόχων ενεργειακών δεδομένων. Μακροπρόθεσμα μοντέλα συνεργασίας θα υλοποιηθούν μέσω διμερών συμφωνιών συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων και την δημιουργία και ανάπτυξη δώδεκα ενεργειακών παρατηρητηρίων, που θα αντιπροσωπεύουν πάνω από πέντε χιλιάδες Δήμους της Ευρώπης. Το έργο δίνει έμφαση σε τέσσερις δραστηριότητες: βελτιώνει τις συνθήκες για την ανταλλαγή δεδομένων, κινητοποιεί βασικούς παράγοντες, διευκολύνει τη συνεργασία τους με τη δημιουργία νέων παρατηρητηρίων και εμπλέκει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης τους.

Νέα

[archives]

Outcomes of the Data 4 Action Conference

Conference DATA4ACTION: the Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy
Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand. The Conference will propose:

Data4Action story DATA4ACTION Συνέδριο

DATA4ACTION Συνέδριο: Τα Παρατηρητήρια Ενέργειας και Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, μια ισχυρή υποστήριξη στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
Περιφερειακές και τοπικές αρχές προχωρούν στον ενεργειακό τους σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων. Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων παρέχει υποστήριξη σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, η επιτυχημένη εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων

Παρατηρητήριο για το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε νέα βάση δεδομένων του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της Ευρώπης. Η βάση δεδομένων, ήτοι Παρατηρητήριο για το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, όπως χρονολογία κατασκευής, κατανάλωση ενέργειας, ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δημοσιεύσεις

[archives]


Data4Action story Ο Οδηγός Πρόσβασης σε Ενεργειακά Δεδομένα του έργου DATA4ACTION

Τα ενεργειακά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό τάσεων και προτεραιοτήτων για τη στόχευση ενεργειακών πολιτικών, καθώς και για τον καθορισμό δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι δράσεις αυτές

Data4Action story Το έκτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του DATA4ACTION

Το έκτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου DATA4ACTION παρουσιάζει μεταξύ άλλων:

Data4Action story Το πέμπτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του DATA4ACTION

Το πέμπτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου DATA4ACTION παρουσιάζει μεταξύ άλλων: Τις δράσεις του DATΑ4CTION για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου
Τις διμερείς συνεργασίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Εκδηλώσεις