Spolupráce ve sdílení energetických dat

Vítejte na stránkách projektu Data4Action


Přístup k energetickým datům může být výzvou pro mnoho aktérů kvůli vlastnictví dat, obchodní citlivosti, nedostatku přesnosti nebo zdroje. Při identifikaci modelů spolupráce projekt Data4Action zkoumá způsoby jak zlepšit přístup veřejných orgánů k údajům o energii s cílem lepšího provedení a lepšího sledování udržitelných energetických akčních plánů (SEAP). Obecným cílem projektu Data4action je vytvoření dlouhodobých modelů pro výměnu dat v oblasti udržitelného energetického plánování, a to prostřednictvím spolupráce mezi orgány veřejné správy a poskytovateli energetických dat. Dlouhodobé modely spolupráce budou realizovány prostřednictvím oboustranných dohod o spolupráci na výměnu dat a vývojem dvanácti regionálních pozorovatelen v 12 regionech EU, reprezentujících více než 5000 měst a obcí. Data4action klade důraz na čtyři činnosti: zlepšuje podmínky pro výměnu dat, mobilizuje klíčové aktéry, usnadňuje jejich spolupráci prostřednictvím vytváření nových pozorovatelen a zapojuje místní orgány do implementace a sledování jejich udržitelných energetických akčních plánů.

Novinky

[archives]

Outcomes of the Data 4 Action Conference

Conference DATA4ACTION: the Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy
Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand. The Conference will propose:

Data4Action story DATA4ACTION Conference: Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy

Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. Ensuring the regular exchange of data between the stakeholders of the energy transition is the challenge at hand.

Data4Action story Zasedání energetické skupiny Zlínského kraje

Dne 19.8.2015 zasedala energetická skupina Zlínského kraje v expozici Tomáše Bati v budově 21 areálu Svitu. Úvodní slovo si vzal Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje. Poté následovaly přednášky Ing. Petra Valáška o kotlíkových dotacích, Ing. Jany Káčerové o plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, Ing. Martina Pavlase, Ph.D. o Studii optimalizace toku spalitelných odpadů na území Zlínského kraje a Ing. Miroslavy Knotkové o Energetickém akčním plánu ZK na roky 2015-2019 a založení krajského energetického monitorovacího centra.

Publikace

[archives]


Data4Action story Průvodce přístupu k datům pro akční plány pro udržitelnou energii

Energetická data jsou zásadní pro identifikaci trendů v ekonomicky prioritních oblastech k zacílení energetické politiky takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení energetické efektivity a zvýšení rozmístění obnovitelných zdrojů energie. Tato opatření mohou být včleněna do energetických strategií a plánů a jejich národní i místní implementace může být pravidelně sledována.

Data4Action story Strategická doporučení : Zlepšování sdílení energetických dat pro efektivní udržitelné energetické plánování na nižší než státní úrovni

Následující část shrnuje doporučení PRO EVROPSKÉ A NÁRODNÍ TVŮRCE STRATEGIÍ za účelem ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K ENERGETICKÝM DATŮM A JEJICH SBĚRU pro udržitelné energetické plánování orgány veřejné správy na nižší než státní úrovni.
Doporučení jsou založena na výstupech z jednání u kulatého stolu, která probíhala na evropské a regionální úrovni v rámci projektu IEE-DATA4ACTION. Doporučení byla odvozena z mezer odhalených ve stávající legislativě a definují klíčové prvky, které by mohly být v budoucnu představeny či by mohly revidovat legislativu s cílem usnadnění výměny energetických dat.

Data4Action story Zpravodaj projektu DATA4ACTION . 4

Přinášíme Vám čtvrtý zpravodaj projektu DATA4ACTION, ve kterém naleznete mimo jiné informace o nově energetických pozorovatelnách, závěry ze vzdělávacího workshopu DATA4ACTION na téma využití a šíření dat nebo Doporučení týkající se zdokonalení procesu sdílení energetických dat pro efektivní energetické plánování na nižší než celostátní úrovni.

Události