Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Сходни проекти [още…]

 

Working with other initiatives or projects

 

Energee-watch is the European Network of Regional GHG Emissions and Energy Watch, with the aim of standardising data at a European Level, enabling comparisons across European territories to be made and for European-wide methodologies to be established.To date, many observatories in Europe are built on air quality observation, with the structures governed by a local consortium and financially supported by public authorities. Furthermore, the methodologies used to observe GHG emissions are based on International standards (IPCC and Corinair) and national methodologies, rather than European-wide methods. The observatories identified through the Energee-Watch network so far have expressed the need for further standardisation amongst observatories, in order to enable comparisons between territories and European methodologies to be established.

Website: www.energee-watch.eu
Contact: info@energee-watch.eu

 

Проектът MESHARTILITY (Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете) има за цел да намери решения и да разработи инструменти в помощ на местните власти при обмена на данни между тях и доставчиците на енергия за целите на оценката на местните емисии на парникови газове и планирането на действия за намаляването им чрез икономия на енергия, енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Тези решения и инструменти ще помогнат на общините, подписали Споразумението на кметовете, да разработят техните Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Въпроси, които ще бъдат разгледани във връзка с данните:

  • „собственост” върху данните
  • достъп до данните
  • качество на данните
  • регулярно осъвременяване на данните
  • методи за анализ на енергопотреблението отдолу-нагоре и отгоре-надолу

Website : www.meshartility.eu
Contact: meshartility@info.carm.es

 

SEAP-PLUS подпомага и оказва съдействие за успешното прилагане на Споразумението на Кметовете чрез:

Популяризиране на Споразумението на Кметовете и привличане към него повече местни и регионални власти – съответно като членове и подкрепящи структури
.  Съдействие при изработката на повече и по-добри Стратегии за устойчиво енергийно развитие (SEAP)

  • Улесняване сътрудничеството между местни власти, регионални власти и съответните заинтересовани лица в енергийния сектор
  • Подкрепа на директния обмен на знания между „опитни“ и „обучаващи“ се регионални заинтересовани лица
  • Оказване на помощ при интеграцията на Стратегиите за Устойчиво Енергийно Развитие в регионалните политики
  • Популяризиране разбирането и използването на европейските политики, инструменти и програми за финансиране като ЕЛЕНА, Интелигентна Енергия Европа, JESSICA, Структурни фондове и др. от местните власти
  • Създаване на контакти и информиране колкото може повече местни, регионални, национални и европейски заинтересовани лица

Website: www.seap-plus.eu
Contact:

 


Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г.

Координаторите на Споразумението
„Координаторите на Споразумението” са тези публични администрации, които предоставят стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на общините, подписали Споразумението на кметовете, но изпитващи недостиг от нужните умения и/или ресурси, за да изпълнят задълженият си.

Website: www.covenantofmayors.eu
Contact: coordinators@eumayors.eu