Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Речник

 

 

А – Б – В – Г – Д – Е – Ж – З – И – Й – К – Л – М – Н – О – П – Р – С – Т – У – Ф – Х – Ц – Ч – Ш – Щ – Ь – Ю – Я

 

 

Анализ на качеството на данните

Качественият анализ на енергийните данни и комуникацията с местните власти са ключови елементи при изпълнението и мониторинга на ефективните действия в плана за устойчиво енергийно развитие. Качеството на енергийните данни на местно ниво може да се влияе от множество външни фактори (например: промяна броя на населението, икономически растеж, …), което води до потенциално грешен анализ на тенденциите и решенията.

Доставчици на енергийни данни

Доставчик (или източник) на енергийни данни е това лице, което предоставя данни на местните власти за енергийно планиране. Доставчиците могат да бъдат: енергийни компании (фирми за пренос на енергия, за електроразпределение, за електроснабдяване, енергийните търговци на дребно), статистически офиси, жилищни асоциации, браншови организации, организации за защита качеството на въздуха, асоциации на ВЕИ-производители и т.н.

Единици

Префиксите представляват кратни на единиците:

 • кило (к за хиляда),
 • мега (М за милион),
 • гига (Г за милиард),
 • тера (Т за трилион).

Еквивалент на CO2 в тонове

Еквивалент на СО2 в тонове е единица, която показва еквивалента на СО2 в различните парникови газове от гледна точка на парниковия ефект.

Енергиен интензитет

Енергийният интензитет измерва енергийната ефективност на икономиката или даден нейн сектор. Изчислява се като връзка между енергийното потребление и брутния вътрешен продукт или като добавена стойност към сектора на дейност.

Инвентаризация на базовите емисии

Инвентаризацията на базовите емисии е количествено определяне размера на емисии CO2 от консумацията на енергия на територията на страна, подписала Конвента, в сравнение с дадена базова година. Тя позволява да се идентифицират основните източници на емисии CO2 и съответните възможности за намаляването им.

Индикатори за прогрес

Индикаторите за прогреса позволяват оценяване на действията от плана за устойчиво енергийно развитие (например километри велоалеи, брой пътници в градския транспорт годишно).

Крайна енергия

Крайна енергия е енергията, предоставена на клиентите, за да бъде превърната в полезна (например: електричество, бензин, газ, дизелово гориво, гориво за отопление, т.н.).

Мониторинг на емисиите

Инвентаризации на емисиите, които местната власт провежда за измерване на напредъка към целта.

Неприкосновеност на данните и регулиране

Вземат се всички предпазни мерки за предотвратяване изтичането на информация; включително споразумения за поверителност, защита на данните чрез криптиране и т.н.

Нормализиран климат

Общоизвестно е, че използването на отопление е пропорционално на тежестта на зимата. Оценката за нормализирания климат съответства на нормалното потребление предвид въздействието на температурата. Реалната консумация на енергия в зависимост от температурите е тази, която е консумирана през годината.

Първична енергия

Първична енергия е най-груба форма на енергия, достъпна в природата: дърва, въглища, природен газ, нефт, вятърна, слънчева, водна, геотермална енергия… Тя невинаги е пряко използваема и затова често е обект на преобразуване: например рафиниране на нефт, за да се получи бензин или дизелово гориво, или изгаряне на въглища за производство на електроенергия в ТЕЦ.

План за устойчиво енергийно развитие

е ключов документ, в който общините подписали Конвента на кметовете, очертават целите за намаляване на емисиите CO2 до 2020г. Той определя дейностите и мерките за постигане на целите, сроковете и отговорностите. Подписалите Конвента са свободни да избират формата на своя план за устойчиво енергийно развитие, който трябва да е съобразен с изискванията на Конвента.

Полезна енергия

Полезна енергия е доставената на потребителя енергия, след като е била преобразувана от домакински уреди (котли, електрически конвектори, електрически крушки). Разликата между крайната и полезна енергия се основава на ефективността на уредите, използвани за превръщане на крайната енергия.

Регионална оценка на крайното енергийно потребление

Регионалната оценка на крайното енергийно потребление съответства на  всички видове използвана енергия в региона. Измерването на използваното количеството енергия представя специфичната нужда на региона за транспорт, осветление, отопление, производство на стоки, осъществяване на услуги. Оценката на потреблението диференцира енергиите и консумацията по сектори.

Регионален сътрудник за енергийно планиране

Регионалните сътрудници за енергийно планиране може да са регионални енергийни агенции, регионални координатори от Конвента на кметовете, регионални енергийни статистически служби, отдел на общината, отговарящ за данните или консултанти за устойчиво енергийно планиране. Те ще играят ключова роля при улесняване и организиране процеса на сътрудничество между доставчиците на енергийни данни и местните власти и ще изпълняват услуги с данни. Тяхна задача е да насърчават създаване на подкрепящи структури като обсерваториите..
циации на ВЕИ-производители и т.н.

Регионална обсерватория за енергия и емисии парникови газове

Регионалната обсерватория за енергия и емисии парникови газове е структура или специална организация в рамките  на съществуваща структура, която периодично събира данни от енергийните доставчици, обработва ги и предоставя тези и данни за емисиите парникови газове на местните власти или общности за устойчиво енергийно планиране.

Обикновено енергийна обсерватория се:

 • Управлява от местен консорциум (включително доставчиците на енергийни данни и местните власти);
 • Подкрепя от местните власти и често е интегриране в съществуващи регионални организации (като енергийните агенции или общински отдел);
 • Характеризира с технически умения за събиране, анализ и обработка на данни, умения за омрежаване, умения за енергийно планиране и др.;
 • Безплатно осигуряване на данни към общността, обслужване с данни на регионалните и местни власти и общности.

Тези услуги включват:

 • Обработка и моделиране на сурови данни, предоставени от доставчиците на данни на национално, регионално и местно ниво;
 • Идентифициране източниците на данни и инструментите за предаване на данни при мониторинг на планове за устойчиво енергийно развитие;
 • Проектиране и изпълнение на споразумения за сътрудничество с доставчици на енергийни данни, от които могат да се възползват широк кръг местни власти от един регион (мултипликационен ефект);
 • Осигуряване периодични актуализации на профилите за енергия и емисии парникови газове и BEI / MEI отнесени на регионално или местно ниво.

Търговска чувствителност на данните

Данни, чието оповестяване може да доведе до финансови загуби или облагодетелстване на този, за когото се отнасят данните, или да накърнят реномето или стопанската дейност на конкретното лице.

Тонове нефтен еквивалент

Тонове нефтен еквивалент (тне) е мерна единица за енергия, използвана от енергийните икономисти за сравнение на енергиите. Един Тне представлява енергията, произведена при изгарянето на един тон нефт, което съответства на приблизително 11,600 КВч.

Управление на данните

Управлението на данните са всички дейности, извършени във всяка фаза по събиране, обработка, моделиране и разпространение на данните. Дейностите по управление на данните спомагат за съставянето, изпълнението или мониторинга на устойчивите енергийни планове за развитие.