Сътрудничество за обмен на енергийни данни

Регионална енергийна обсерватория

Visit the new observatories

 

Visit the existing observatories

Регионалните енергийни обсерватории са мощен инструмент за реализиране на ефективни стратегии на местно ниво. Повечето от тези структури са ръководени от местен консорциум с поне една местна власт и енергиен доставчик. Те много често подкрепят местните власти и са интегрирани в съществуващи регионални организации – например, енергийни агенции или обществени отдели. Добавената стойност на тази структура е високото ниво на технически умения при събирането на данни и техния анализ при енергийно планиране.

Регионалните обсерватории допринасят силно към изграждането на идея за влиянието на климатичните промени и рамка за идентифицирането на области на отговорности и приоритети за действие. За нашето общество, наличието на въглеродна обсерватория е предпоставка за поемане на инициативата в наши ръце. Задачите обикновено са разнообразни. Обсерваторията обикновено два данни – най-често безплатно – и подобрява местното познание за ситуацията на региона по отношение климатичните промени. В някои случаи, качеството на въздуха, социалното благополучие, икономическите ефекти, екологичните ефекти също се наблюдават от обсерваторията. В резултат, тя характеризира настоящото състояние, идентифицира трендове, влияещи фактори и дефинира сценарии за посрещане на целите 20-20-20.

Друга задача е анализа и мониторинга на развитие на региона от гледна точка на климата, като се идентифицират бариерите и дейностите за техния прогрес. От тази гледна точка, обсерваторията ще определи качествен и количествени цели, идентифицира ресурси, възможностите за финансиране. Регионалната обсерватория предоставя експертиза и съвети при развиване на политики и при вземане на решения. Тя проследява и прогреса на някои цели, спомага за дейности и се фокусира върху климатичните действия. Обсерваторията оценя влиянието на климатичните действия от гледна точка на спестената енергия и въглеродните емисии и така предоставя на местните заинтересовани лица форум за споделяне на знания и опит.

 Win Win Collaboration Models

 

 

shema_1stopshop