Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Σχετικά με το έργο Data 4 Action

.

Η πρόσβαση σε ενεργειακά δεδομένα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλούς φορείς, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την εμπορική ευαισθησία και την έλλειψη ακρίβειας των δεδομένων. Το έργο Data4Action, ένα έργο διάρκειας 36 μηνών, με την δημιουργία μοντέλων συνεργασίας, διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η πρόσβαση των δημοσίων αρχών σε ενεργειακά δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Το έργο δίνει έμφαση σε τέσσερις δραστηριότητες. Βελτιώνει τις συνθήκες για την ανταλλαγή δεδομένων, κινητοποιεί σημαντικούς φορείς, διευκολύνει τη συνεργασία τους με τη δημιουργία νέων παρατηρητηρίων και εμπλέκει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης τους. Επίσης, δώδεκα περιφερειακοί φορείς, επιπλέον των εταίρων του έργου, θα επωφεληθούν από το έργο και την εμπειρία των εταίρων από την δημιουργία παρατηρητηρίων. Ως εκ τούτου, το Data4Action αποσκοπεί στην δημιουργία μακροπρόθεσμων μοντέλων ανταλλαγής δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό μέσω της συνεργασίας των δημόσιων αρχών και των παρόχων ενεργειακών δεδομένων. Το έργο θα διευκολύνει την συνεργασία αυτή με τη δημιουργία ειδικών δομών που θα προωθήσουν το Σύμφωνο των Δημάρχων, την δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και άλλων συναφών Ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του Data4Action θα διοργανωθούν ημερίδες/στρογγυλά τραπέζια για διάφορους φορείς, θα εκπονηθεί οδηγός για την καλύτερη πρόσβαση σε ενεργειακά δεδομένα με βάση την εμπειρία των εταίρων και θα αναπτυχθεί και θα προωθηθεί το δίκτυο Energee-Watch. Επίσης, θα υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα μοντέλα συνεργασίας μέσω διμερών συμφωνιών συνεργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων, αλλά και με την ανάπτυξη δώδεκα περιφερειακών κέντρων δεδομένων ή παρατηρητήριων που θα αφορούν συνολικά σε πάνω από πέντε χιλιάδες δήμους.

Τα παρατηρητήρια θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να δημιουργήσουν περαιτέρω συμφωνίες συνεργασίας με παρόχους ενεργειακών δεδομένων και θα υποστηρίξουν δήμους στη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση ΣΔΑΕ. Οι υποστηρικτικές αυτές δομές θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες εκμάθησης που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του έργου και θα ενισχυθούν από την υπογραφή σαράντα οκτώ συμφωνιών για την ανταλλαγή δεδομένων

Συνολικά, περισσότερες από εξήντα δημόσιες αρχές θα επωφεληθούν από αυτά τα μοντέλα συνεργασίας, ενώ τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) άτομα από το τεχνικό προσωπικό των φορέων αυτών θα συμμετάσχουν σε θεματικά εργαστήρια.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε έντεκα διαφορετικές Ευρωπαϊκές γλώσσες:

Presentation of Data 4 Action by Patrick Biard, Coordinator.

4′ video

15′ video