Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Σχετικά έργα [περισσότερα]

 

Άλλες πρωτοβουλίες και έργα

 

Το ENERGee Watch είναι το Ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών παρατηρητήριων για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ενεργειακά δεδομένα. Το δίκτυο στοχεύει στην τυποποίηση των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών περιοχών και ο καθορισμός Ευρωπαϊκών μεθοδολογιών. Επί του παρόντος, πολλά από τα παρατηρητήρια της Ευρώπης βασίζονται σε παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα του αέρα, ενώ υποστηρίζονται οικονομικά από τις δημόσιες αρχές. Επιπλέον, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (IPCC και Corinair) ή εθνικές μεθοδολογίες και όχι σε ευρωπαϊκά πρότυπα/μεθοδολογίες. Τα παρατηρητήρια του δικτύου Energee-Watch έχουν εκφράσει την ανάγκη για περαιτέρω τυποποίηση μεταξύ των παρατηρητηρίων, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ περιοχών και να καθοριστούν ευρωπαϊκές μεθοδολογίες.

Ιστοσελίδα: www.energee-watch.eu
Επικοινωνία: info@energee-watch.eu

 

 

Το έργο MESHARTILITY αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων για την αντιμετώπιση εμπόδιων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ενεργειακών δεδομένων μεταξύ παρόχων ενέργειας και τοπικών αρχών οι οποίες προχωρούν στην απογραφή των τοπικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στο σχεδιασμό δράσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν τις πόλεις, που έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, να αναπτύξουν Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα που αφορούν τα ενεργειακά δεδομένα:

 • Ιδιοκτησία δεδομένων
 • Πρόσβαση σε δεδομένα
 • Ποιότητα δεδομένων
 • Συχνότητα παροχής και ανανέωσης δεδομένων
 • Μεθοδολογίες για την επεξεργασία δεδομένων

Ιστοσελίδα: www.meshartility.eu
Επικοινωνία: meshartility@info.carm.es

 

 

Το έργο SEAP-PLUS έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων:

• Προωθώντας την πρωτοβουλία του ΣτΔ μέσω της προσχώρησης σε αυτό περισσότερων τοπικών και περιφερειακών αρχών είτε ως Υπογράφοντες είτε ως Δομές Υποστήριξης αντίστοιχα

 •  Υποστηρίζοντας την υποβολή περισσότερων και πιο ποιοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
 •  Διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και των παρόχων ενέργειας
 •  Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων περιφερειακών φορέων
 •  Προωθώντας την ενσωμάτωση των ΣΔΑΕ στις περιφερειακές πολιτικές
 •  Ενισχύοντας τη χρήση Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ELENA, το JESSICA, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κτλ από τις τοπικές αρχές
 •  Ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και παρόχους ενέργειας

Website: www.seap-plus.eu
Contact:

 


Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Οι Συντονιστές του Συμφώνου
«Οι Συντονιστές του Συμφώνου» είναι εκείνες οι δημόσιες διοικήσεις οι οποίες παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους δήμους που εντάσσονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και/ ή πόρους για την εκπλήρωση των απαιτήσεών τους.

Website: www.covenantofmayors.eu
Contact: coordinators@eumayors.eu