Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ενέργειας

Επισκεφθείτε τα νέα παρατηρητήρια

 

Επισκεφθείτε τα υπάρχοντα παρατηρητήρια

 

Τα παρατηρητήρια ενέργειας αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο. Οι περισσότερες από τις δομές αυτές αποτελούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιων αρχών και παρόχων ενεργειακών δεδομένων. Συχνά υποστηρίζονται από δημόσιες αρχές και ενσωματώνονται στο πλαίσιο υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών, όπως ενεργειακά γραφεία ή δημόσιες υπηρεσίες. Η προστιθέμενη αξία αυτού του είδους δομής είναι το υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Τα περιφερειακά παρατηρητήρια συμβάλλουν σημαντικά στην απεικόνιση της συμβολής μίας περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή και στην δημιουργία ενός πλαισίου για τον προσδιορισμό αρμοδιοτήτων και προτεραιοτήτων για την ανάληψη δράσεων. Πράγματι, για τις κοινωνίες μας, η παρατήρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη απαραίτητων μέτρων. Τα καθήκοντα ενός παρατηρητηρίου είναι συνήθως ποίκιλα. Γενικά, ένα παρατηρητήριο παρέχει δεδομένα – τις περισσότερες φορές δωρεάν – και βελτιώνει τις γνώσεις σχετικά με την κατάσταση της περιοχής και την κλιματική αλλαγή (ενέργεια και πληροφορίες για αέρια του θερμοκηπίου). Σε ορισμένες περιπτώσεις, στα δεδομένα περιλαμβάνονται η ποιότητα του αέρα, καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ως αποτέλεσμα, ένα παρατηρητήριο καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, προσδιορίζει τις τάσεις και τους επιδρώντες παράγοντες και καθορίζει διάφορα σενάρια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 20-20-20 και πέραν αυτού.

Ένας άλλος στόχος είναι η ανάλυση και η παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή σχετικά με την κλιματική αλλαγή, εντοπίζοντας προκλήσεις και κάνοντας απολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καταναλισκόμενης ενέργειας, προκειμένου να μετρηθεί η σχετική πρόοδος από τα μέτρα που υιοθετούνται. Για το σκοπό αυτό, ένα παρατηρητήριο καθορίζει τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς στόχους, προσδιορίζει πόρους και εντοπίζει μοχλούς και ευκαιρίες για την ανάληψη δράσων. Επιπλέον, ένα περιφερειακό παρατηρητήριο παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλές στη χάραξη πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους, προσαρμόζει τις προσπάθειες και επικεντρώνεται σε δράσεις για το κλίμα. Τέλος, αξιολογεί τον αντίκτυπο των δράσεων όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παρέχει μια άτυπη δομή (forum) σε τοπικούς φορείς για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Τον Μάρτιο του 2009, εγκρίθηκε η νομοθεσία, μέσω ενός πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια, για την υλοποίηση των στόχων 20-20-20. Η νομοθεσία αυτή θεσπίζει συγκεκριμένες πολιτικές για την επίτευξη των στόχων 20-20-20 και τις διανέμει στα κράτη μέλη (τα οποία μπορούν να θεσπίσουν αυστηρότερους κανονισμούς, εφόσον το επιθυμούν). Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομένου μάλιστα ότι η ΕΕ ενθαρρύνει τις περιφέρειες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων. Τα σημερινά εθνικά δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι επαρκή και δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια για να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να καθορίσουν και να παρακολουθήσουν τοπικές στρατηγικές. Παρόλα αυτά υπάρχουν ήδη αρκετά τοπικά συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόζονται για περιβαλλοντικά θέματα (όπως ενέργεια, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ποιότητα του αέρα, κλιματική αλλαγή, κλπ.). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Energee-watch δημιουργήθηκε με στόχο την τυποποίηση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ ευρωπαϊκών περιοχών και τον καθορισμό πανευρωπαϊκών μεθόδων / μεθοδολογιών.
.

 Αποδοτικά Μοντέλα Συνεργασίας

 

shema_1stopshop_EL