Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Είμαι Δημόσια Αρχή

Περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, που έχουν ήδη επιδείξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ενέργειας, είναι οι βασικές ομάδες-στόχοι του έργου. Οι αρχές αυτές θα συνεργαστούν στενά με τους παρόχους ενεργειακών δεδομένων και τους ενεργειακούς διαμεσολαβητές σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα και οι σωστές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων. Πράγματι, η θέσπιση φιλόδοξων ΣΔΑΕ συχνά απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες με παρόχους ενεργειακών δεδομένων, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΔΑΕ. Μέσα από την συνεργασία των δημόσιων αρχών και των ενεργειακών φορέων για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων μοντέλων συνεργασίας, θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο στην εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΔΑΕ. Οι δημόσιες αρχές εκπροσωπούνται στο έργο Data4Action, είτε απευθείας είτε μέσω συντονιστών του Σύμφωνου των Δημάρχων ή ενεργειακών γραφείων που συνεργάζονται στενά μαζί τους στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό.

28 περιφερειακές / τοπικές δημόσιες αρχές έχουν ήδη δεσμευτεί στο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Data4Action, ενώ επιπρόσθετα κι άλλοι οργανισμοί έχουν ενδιαφερθεί για το πως μπορούν να επωφεληθούν από το έργο.

 

 

Please read

DATA4ACTION δημοσιεύσεις:

data4action_4_TP6ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2017
data4action_4_TP5ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2016
data4action_4_TP4ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος 2016
data4action_4_TP3ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2015
data4action_4_TP2ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Ιούλιος 2015
data4action_4_TP1ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο DATA4ACTION Σύνδεσμος Δεκέμβριος 2014

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Βιβλιοθήκη

.

barre.

test2[Widen the video screen to click on the bottom-right button
to activate sub-titles]

Συνέντευξη με Kenneth Backgård,
Norrbotten Regional Council
Συνέντευξη με Roberto Ronco,
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Torino
.
Συνέντευξη με Cllr Denis Foley,
Chairman of Carlow County Council
.
Συνέντευξη με Ana Juaristi,
Head of Service of
Environmental Health & Sustainability
of Donostia-San Sébastian
.
Συνέντευξη με Ylva Sarden,
Norrbotten County
Administration Board
.
Συνέντευξη με Gheorghe Damian,
Primarul comunei Ciugud jud. ALBA
.
Συνέντευξη με Frédérick Mabille,
Dunkerque Grand Littoral
  .
. .


 

Συνέντευξη με Kenneth Backgård, Norrbotten Regional Council

Συνέντευξη με Roberto Ronco, Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino

Συνέντευξη με Cllr Denis Foley, Chairman of Carlow County Council

test2

Περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, που έχουν ήδη επιδείξει ισχυρή πολιτική δέσμευση για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ενέργειας, είναι οι βασικές ομάδες-στόχοι του έργου. Οι αρχές αυτές θα συνεργαστούν στενά με τους παρόχους ενεργειακών δεδομένων και τους ενεργειακούς διαμεσολαβητές σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα και οι σωστές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων. Πράγματι, η θέσπιση φιλόδοξων ΣΔΑΕ συχνά απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες με παρόχους ενεργειακών δεδομένων, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΔΑΕ. Μέσα από την συνεργασία των δημόσιων αρχών και των ενεργειακών φορέων για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων μοντέλων συνεργασίας, θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο στην εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΔΑΕ. Οι δημόσιες αρχές εκπροσωπούνται στο έργο Data4Action, είτε απευθείας είτε μέσω συντονιστών του Σύμφωνου των Δημάρχων ή ενεργειακών γραφείων που συνεργάζονται στενά μαζί τους στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό.

28 περιφερειακές / τοπικές δημόσιες αρχές έχουν ήδη δεσμευτεί στο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Data4Action, ενώ επιπρόσθετα κι άλλοι οργανισμοί έχουν ενδιαφερθεί για το πως μπορούν να επωφεληθούν από το έργο.

Συνέντευξη με Ylva Sarden, Norrbotten County Administration Board