Συνεργασία για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων

Γλωσσάρι

 

 

Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ – Ν – Ξ – Ο – Π – Ρ – ΣΤ – Υ – Φ – Χ – Ψ – Ω

 

 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ)

Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) είναι η ποσοτικοποίηση των εκπομπών CO2 κατά το έτος αναφοράς από την κατανάλωση της ενέργειας εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του οργανισμού που έχει προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Επιτρέπει στην αναγνώριση των βασικών πηγών εκπομπών CO2 και τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών αυτών.

Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών

Η απογραφή εκπομπών που εκπονεί η Τοπική Αρχή προκειμένου να ποσοτικοποιήσει την πρόοδο που έχει γίνει ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

 Διαχείριση Δεδομένων

Ο όρος «διαχείριση δεδομένων» αφορά όλες τις φάσεις συλλογής, επεξεργασίας, μοντελοποίησης και διάχυσης δεδομένων. Προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση ενός ΣΔΑΕ απαιτούνται εργασίες που αφορούν σε όλες τις παραπάνω φάσεις.

Δείκτες προόδου

Οι δείκτες προόδου επιτρέπουν την αξιολόγηση των δράσεων του ΣΔΑΕ (πχ χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, αριθμός επιβατών το χρόνο)

Ευαίσθητα Εμπορικά Δεδομένα

Δεδομένα των οποίων η δημοσιοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική απώλεια ή κέρδος για αυτούς που σχετίζονται με τις πληροφορίες ή θα μπορούσε να βλάψει την  ανταγωνιστική θέση του εν λόγω προσώπου κατά την άσκηση του επαγγέλματος του ή κατά τη λειτουργία της επιχείρησης του.

Ενεργειακή Ένταση

Η ενεργειακή ένταση μετρά την ενεργειακή απόδοση μιας οικονομίας ή ενός τομέα δραστηριότητας. Υπολογίζεται ως ο λόγος της ενεργειακής κατανάλωσης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ή την προστιθέμενη αξία του τομέα δραστηριότητας.
Εκτίμηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο
Η περιφερειακή εκτίμηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχεί στην απογραφή των διαφορετικών μορφών ενέργειας που χρησιμοποιούνται ανά περιφέρεια. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων ενέργειας που χρησιμοποιούνται εκφράζουν τις περιφερειακές απαιτήσεις όσον αφορά τα ταξίδια, το φωτισμό, τη θέρμανση, την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η εκτίμηση της κατανάλωσης διαφοροποιεί τον τύπο ενέργειας που καταναλώνεται και τους τομείς στους οποίους γίνεται η χρήση της ενέργειας.

Κανονικές Καιρικές Συνθήκες

Είναι αποδεκτό ότι η κατανάλωση της ενέργειας για θέρμανση είναι ανάλογη της έντασης του χειμώνα. Οι «Κανονικές Καιρικές Συνθήκες» αντιστοιχούν σε προσαρμοσμένες καταναλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της θερμοκρασίας. Οι καταναλώσεις σε πραγματικές καιρικές συνθήκες είναι οι πραγματικές καταναλώσεις σε περίοδο ενός έτους.

Μονάδες

Τα προθέματα στους συντελεστές αντιπροσωπεύουν πολλάπλάσια των μονάδων:

 • kilo (k, χιλιάδες),
 • mega (M,10^6),
 • giga (G, 10^9),
 • tera (T, 10^12)

Πάροχος Ενεργειακών Δεδομένων:

Ένας πάροχος ενεργειακών δεδομένων ή μία πηγή δεδομένων παρέχει δεδομένα στους δημόσιους φορείς για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Οι πάροχοι και οι πηγές αυτές μπορεί να είναι: εταιρείες κοινής ωφέλειας για την παροχή ενέργειας (Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς, Διαχειριστές Δικτύου Διανομής, Πάροχοι Ενέργειας), στατιστικές υπηρεσίες, οργανισμοί κατοικίας, σύνδεσμοι βιομηχανιών, οργανώσεις για την προστασία ποιότητας του αέρα, ενώσεις παραγωγών από ΑΠΕ κλπ.

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ενέργειας και Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Ένα περιφερειακό παρατηρητήριο ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι μια δομή ή ένας οργανισμός, που αποτελεί μέρος υφιστάμενης δομής, με αποκλειστικό ρόλο τη συλλογή πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους παρόχους ενεργειακών δεδομένων, την επεξεργασία και τη δωρεάν παροχή τους στις περιφερειακές και τοπικές αρχές με σκοπό τη χρήση τους στο πλαίσιο ενός αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού. Η δομή αυτή συνήθως:

 • Συγκροτείται κυρίως από μία τοπική κοινοπραξία (συμπεριλαμβανομένου παρόχων ενεργειακών δεδομένων και τοπικών αρχών)
 • Υποστηρίζεται από τις δημόσιες αρχές και συχνά ενσωματώνεται σε κάποιο υφιστάμενο περιφερειακό φορέα (όπως για παράδειγμα ενεργειακά γραφεία ή τμήμα/διεύθυνση δημόσιας αρχής)
 • Διαθέτει εξειδίκευση στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων,  στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ εμπλεκομένων φορέων και στον ενεργειακό σχεδιασμό
 • Παρέχει δωρεάν τοπικά δεδομένα και υπηρεσίες δεδομένων σε περιφερερειακούς και τοπικούς φορείς

Οι υπηρεσίες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Επεξεργασία (άθροιση/κατάτμηση δεδομένων) και μοντελοποίηση των πρωτογενών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από παρόχους δεδομένων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Εντοπισμό πηγών δεδομένων και επικοινωνιακών εργαλείων για την παρακολούθηση του ΣΔΑΕ
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση συμφώνων συνεργασίας με παρόχους ενεργειακών δεδομένων, τα οποία θα επωφελήσουν ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων αρχών που εντοπίζονται στην ίδια περιοχή (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα)
 • Συχνές ενημερώσεις των ενεργειακών δεδομένων και των δεδομένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται στην Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) / Απογραφή Παρακολούθησης Εκπομπών (ΑΠΕ) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές Ενεργειακού Σχεδιασμού:

Είτε πρόκειται για περιφερειακά ενεργειακά γραφεία, περιφερειακούς συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων, περιφερειακά γραφεία ενεργειακών στατιστικών, τμήμα ή διεύθυνση δημόσιου οργανισμού αρμόδιου για την παροχή δεδομένων ή ακόμη και συμβούλους στον τομέα του αειφόρου ενεργειακού σχεδιασμού, οι Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές Ενεργειακού Σχεδιασμού θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διευκόλυνση όσο και την οργάνωση συνεργασιών μεταξύ των παροχών ενεργειακών δεδομένων και των δημοσίων αρχών. Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν υπηρεσίες δεδομένων και να προωθήσουν τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών όπως είναι τα παρατηρητήρια.

Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων

Η ποιοτική ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων και η διάθεση των δεδομένων αυτών στους φορείς λήψης αποφάσεων είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων που εντάσσονται σε ένα ΣΔΑΕ. Η ποιότητα των ενεργειακών δεδομένων σε τοπικό επίπεδο επηρεάζεται από πολλές εξωτερικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα η διακύμανση του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που συχνά μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ανάλυση των τάσεων.

 Προστασία Δεδομένων και Κανονισμοί

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών (όπως για παράδειγμα μία συμφωνία εμπιστευτικότητας, την προστασία των δεδομένων μέσω κρυπτογράφησης, κλπ).

Πρωτογενής Ενέργεια

Πρωτογενής ενέργεια είναι η ενέργεια που βρίσκεται άμεσα στη φύση σε ακατέργαστη μορφή: ξύλο, μορφές άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνεμος, ήλιος, γεωθερμία, υδραυλική ενέργεια κα. Η πρωτογενής ενέργεια μερικές φορές δεν είναι άμεσα διαθέσιμη και χρειάζεται να υποστεί επεξεργασία, για παράδειγμα: το πετρέλαιο προκειμένου να μετατραπεί σε βενζίνη ή ντίζελ, η καύση διαφόρων μορφών άνθρακα (πχ λιγνίτης) προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια σε ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό.

 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας είναι το βασικό κείμενο στο οποίο ο υπογράφων το Σύμφωνο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτεύξει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το 2020. Στο ΣΔΑΕ περιγράφονται οι δράσεις και τα μέτρα που θα οδηγήσουν στη μείωση των εκπομών, τίθενται χρονοδιαγράμματα και ανατίθενται αρμοδιότητες στα εμπλεκόμενα τμήματα της Τοπικής Αρχής. Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή του ΣΔΑΕ τους, αρκεί αυτό να είναι σε συμφωνία με τις βασικές αρχές που τίθενται στον Οδηγό του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων σχετικά με την ανάπτυξη ενός ΣΔΑΕ.

 Τελική Ενέργεια

Τελική ενέργεια είναι η ενέργεια που παρέχεται στον χρήστη προκειμένου να μετατραπεί σε ωφέλιμη ενέργεια π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, φυσικό αέριο, κα

Τόνος Ισοδύναμου Πετρελαίου (ΤΙΠ):

Ο τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (ton ή tonne of oil equivalent – toe) είναι μονάδα ενέργειας. Ένας Τ.Ι.Π. ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλύεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου και είναι περίπου ίσος με 42 GJ και περίπου 11.600kWh.

 Τόνος Ισοδύναμου CO2

Ένας μετρικός τόνος διοξειδίου του άνθρακα ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερμοκηπίου με ισοδύναμο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

 Ωφέλιμη ενέργεια

«Ωφέιλιμη ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία είναι διαθέσιμη για χρήση μετά τις τελευταίες μετατροπές στα μηχανήματα και στις διεργασίες τελικής χρήσης
π.χ. η «»τεχνική»» μορφή ενέργειας η οποία θα χρησιμοποιηθεί τελικά από τον καταναλωτή (θερμότητα, μηχανική ενέργεια, φως). Η διαφορά μεταξύ τελικής και ωφέλιμης ενέργειας έγκειται στην απόδοση των συσκευών, δηλαδή στο πόσο αποτελεσματικά μετατρέπουν την τελική ενέργεια σε ωφέλιμη. »